Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17106
Title: Evaluacija Skale poremećaja upotrebe interneta (PUI)
Authors: Hinić, Darko
Journal: Psihologija
Issue Date: 2012
Abstract: Glavni cilj ove studije je evaluacija Skale poremećaja upotrebe Interneta na srpskom uzorku Internet korisnika, kao i provera faktorske strukture skale i njene korelacije sa izdvojenim parametrima upotrebe Interneta. Ukupan uzorak iznosio je 280 ispitanika, podeljenih u kliničku (70) i kontrolnu grupu (210), uzrasta M=26.73, SD=7.830. Kontrolna grupa formirana je slučajnim izborom od ukupnog broja ispitanika (327) koji su dobrovoljno odgovorili na bateriju testova i ispunili ulazne kriterijume. Kliničku grupu činili su subjekti koji su potražili stručnu pomoć zbog simptoma nefunkcionalne upotrebe Interneta u nekoj od institucija ili privatnih psihijatrijskih i psihoterapijskih praksi u Srbiji, a koji su ispunili kriterijume za klasifikaciju Poremećaja upotrebe Interneta. Interna konzistentnost skale iznosi α=.944, a faktorskom analizom izdvojena su tri faktora koji zajedno objašnjavaju 67.23% ukupne varijanse u obe grupe: Nemogućnost kontrole ponašanja i posledice, Preokupacija Internetom i reakcije na deprivaciju, Socijalne posledice poremećaja upotrebe Interneta. Utvrđena je statistički značajna razlika između ukupnih skorova kliničke i kontrolne grupe na revidiranoj skali (t(278)=20.434; p<.000), pri čemu su svi pojedinačni ajtemi pokazali značajne diskriminativne vrednosti sa 89.6% ispitanika pravilno klasifikovanih u odgovarajuće kategorije. Takođe je utvrđena značajna pozitivna korelacija između PUI skora i broja sati provedenih na Internetu (r=.519; p<.001), a analiza nije pokazala korelaciju sa varijablama uzrast i dužina korišćenja Interneta, kao ni značajne razlike po polu, obrazovanju i mestu stanovanja ispitanika iz kliničke grupe. Slična situacija je dobijena i na kontrolnoj grupi osim niske korelacije sa uzrastom (r=- 0.253; p=.001).
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17106
Type: article
DOI: 10.2298/PSI1203311H
ISSN: 0048-5705
Appears in Collections:Faculty of Science, Kragujevac
The Faculty of Philology and Arts, Kragujevac (FILUM)

Page views(s)

21

Downloads(s)

2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0048-57051203311H.pdf159 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.