Please use this identifier to cite or link to this item: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13163
Title: ZNAČAJ I MOGUĆNOSTI RAZVIJANjA TOLERANCIJE POSREDSTVOM KNjIŽEVNOG TEKSTA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Authors: Cutovic, Mirjana
Puric, Daliborka S
Issue Date: 2019
Abstract: Tolerancija kao jedan od preduslova za suživot u savreme­nom demokratskom društvu podrazumeva sposobnost i nameru pojedinca za prihvatanje drugog i drugačijeg. U tom smislu, razvijanje „kulture tole­rancije” nezaobilazno je područje u svim vrstama i na svim nivoima obra­zovanja, počev od predškolskog perioda, naročito značajnog za razvoj osnovnih socijalno-emocionalnih veština. Imajući u vidu važnost književne umetnosti za saznajni, emocio­nalni i socijalni razvoj, autori u radu ispituju mogućnosti razvijanja tolerancije kod dece predškolskog uzrasta posredstvom književnog teksta. U cilju podrške vaspitačima pri izboru sadržaja aktivnosti u funkciji kreiranja podsticajnog okruženja, analizirane su konkretne mogućnosti ostvarivanja zadataka vaspitnoobrazovnog rada u kontekstu podrške soci­jalnoj dobrobiti dece.
URI: https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13163
Type: article
DOI: 10.46793/Zbradova21.129C
ISSN: 2560-550X
Appears in Collections:Faculty of Teacher Education, Užice

Page views(s)

119

Downloads(s)

84

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8-Mirjana-Cutovic_Daliborka-Puric.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons